Privacyverklaring PMT Groep BV
onderdeel sollicitanten

PMT Groep BV en onderliggende werkmaatschappijen PMT Detachering en Opleiding BV, PMT Actuariële en Pensioen Consultancy BV en PMT Project- en Interimmanagement BV, allen gevestigd aan Stationsplein 9b, 2801 AK GOUDA en verder genoemd “PMT”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.pmtgroep.nl, Stationsplein 9b, 2801 AK GOUDA, 0182-687545, info@pmtgroep.nl

In het kort: 10 punten over procedure en privacy
PMT vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met sollicitanten en gegevens van sollicitanten. We informeren je daarom graag over de sollicitatieprocedure en de gegevens die we daarbij gebruiken:

 1. Als je jouw CV (en eventuele motivatiebrief) stuurt aan PMT, dan gebruiken we jouw gegevens uitsluitend om te bepalen of je geschikt bent voor de vacature die PMT open heeft staan. We delen jouw gegevens niet met derde partijen anders dan onze opdrachtgever. Onze opdrachtgever krijgt alleen jouw CV in situaties waarin wij werven in hun opdracht. Binnen PMT zijn jouw gegevens alleen toegankelijk voor recruiters en operationeel managers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure van PMT.
 2. Na jouw sollicitatie beoordelen wij jouw geschiktheid op basis van jouw CV. Als dat nodig is, dan bellen of mailen we jou om antwoord te krijgen op aanvullende vragen.
 3. Als we een kennismakingsgesprek willen plannen, dan bellen we je om een afspraak te maken. Afspraken worden doorgaans via email bevestigd.
 4. Als je solliciteert bij PMT worden jouw gegevens binnen vier weken na afwijzing vernietigd.
 5. PMT kan je vragen om jouw sollicitatiegegevens te bewaren voor toekomstige mogelijkheden. Alleen als je daarmee akkoord gaat, bewaren we jouw gegevens maximaal 24 maanden. Als we na die periode jouw gegevens langer willen bewaren, dan zullen we je opnieuw om toestemming vragen.
 6. De sollicitatieprocedure binnen PMT bestaat doorgaans uit een eerste gesprek met een recruiter. Als jij en PMT daar voldoende aanknopingspunten voor zien, volgt daarna een tweede gesprek met een operationeel manager. Als we daarna tot samenwerking over willen gaan, dan volgt de bespreking van de arbeidsovereenkomst.
 7. Omdat PMT met haar opdrachtgevers afspraken heeft gemaakt over een zogenaamde pre-employement screening is in ieder geval onderdeel van de sollicitatieprocedure:
  1. Inwinnen van referenties bij 2 -door jou opgegeven- vorige werkgevers
  2. Check op diploma’s
  3. Controle (incl. geldigheid) van ID-bewijs
  4. Aanvraag van een verklaring omtrent gedrag
  5. Scan van een ‘google-check’ op jouw naam – eerste 25 resultaten
  6. Check insolventie-registers
  7. Bezoek aan jouw LinkedIn-profiel
 8. PMT vraagt en bewaart geen gegevens over etniciteit, geloof, gezondheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap en/of seksuele geaardheid.
 9. Kandidaten die bij PMT hebben gesolliciteerd hebben recht op inzage in en correctie en verwijdering van gearchiveerde gegevens.
 10. Als PMT uit eigen beweging contact opneemt met jou, dan is dat op basis van het feit dat je jouw interesse in een (andere) baan kenbaar hebt gemaakt. Bijvoorbeeld door jouw CV beschikbaar te stellen via een vacature-site of door op sites als LinkedIn jouw beschikbaarheid aan te geven. PMT neemt alleen contact met je op als je op basis van de door jou beschikbaar gestelde gegevens in aanmerking kunt komen voor invulling van de vacature. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
PMT verwerkt je persoonsgegevens doordat je bij ons solliciteert of doordat wij je benaderen om jouw interesse in één van onze vacatures te onderzoeken.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleiding, werkervaring en affiniteit
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PMT verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pmtgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PMT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Toetsen of je past bij de vacatures die we open hebben staan
 • Het leggen en onderhouden van contact in het kader van de sollicitatieprocedure
 • PMT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
PMT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PMT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PMT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens
CV, eventuele motivatiebrief, contactgegevens, eventuele notities die we maken tijdens de sollicitatieprocedure en eventuele aanvullende informatie die we met jouw toestemming verzamelen

Bewaartermijn
Max. 4 weken na afwijzing. Alleen met jouw toestemming bewaren we jouw gegevens 12 maanden.

Als je in dienst komt bij PMT bewaren we jouw gegevens als onderdeel van jouw personeelsdossier. Je krijgt in dat geval van PMT de privacyverklaring voor medewerkers tot je beschikking.

Grondslag
Gerechtvaardigd belang – we hebben deze gegevens nodig om te kunnen beoordelen of je succesvol opdrachten uit kunt voeren namens PMT. 

Delen van persoonsgegevens met derden
PMT deelt jouw persoonsgegevens met derden als sprake is van een gerechtvaardigd belang, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PMT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt PMT Groep BV jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wanneer
Als we in opdracht van één van onze klanten een vacature (vast of deta-vast) willen vervullen

Gegevens
Gegevens in de vorm van jouw CV

Doel
Zodat onze opdrachtgever kan bepalen of jouw profiel in hun ogen past bij de vacature die wij willen vervullen. Zij zullen dan een vervolggesprek met jou aangaan.

Grondslag
Dit doen we op basis van jouw toestemming en ons gezamenlijk belang. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PMT Groep BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij gebruiken Google Analytics-cookies en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Ter berscherming van jouw privacy hebben we daarnaast:

 • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ uitgezet;

En maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PMT Groep BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@pmtgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

PMT Groep BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PMT Groep BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@pmtgroep.nl