Privacyverklaring PMT Groep BV
onderdeel website en voor opdrachtgevers

PMT Groep BV en onderliggende werkmaatschappijen PMT Detachering en Opleiding BV, PMT Actuariële en Pensioen Consultancy BV en PMT Project- en Interimmanagement BV, allen gevestigd aan Stationsplein 9b, 2801 AK GOUDA en verder genoemd “PMT”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.pmtgroep.nl, Stationsplein 9b, 2801 AK GOUDA, 0182-687545, info@pmtgroep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
PMT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en/of omdat je tot onze potentiële klantenkring behoort.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PMT verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pmtgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PMT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het onderhouden van contact
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het factureren van onze dienstverlening
 • PMT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
PMT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PMT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PMT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Waarvoor we jouw gegevens gebruiken Grondslag
Voor- en achternaam

Functie

Telefoonnummer

Emailadres

Overige gegevens

5 jaar na laatste contact, tenzij je eerder laat weten dat je wil dat wij jouw gegevens verwijderen Het uitvoeren van de overeenkomst die we hebben gesloten Uitvoering overeenkomst
het informeren over actuele ontwikkelingen in de branche Gerechtvaardigd belang
het doen van klanttevredenheidsonderzoek Gerechtvaardigd belang
het onderhouden van contact in verband met mogelijke toekomstige dienstverlening Gerechtvaardigd belang
   

 

Delen van persoonsgegevens met derden
PMT deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PMT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt PMT Groep BV jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wanneer Gegevens Doel Grondslag
Bij inzet van niet-PMT-medewerkers: zzp’ers of medewerkers van andere partijen Jouw contactgegevens Zodat de ingehuurde medewerker op de juiste tijd zich op de juiste plaats voor de juiste mensen kan melden Dit doen we op basis van de uitvoering van de overeenkomst die we hebben gesloten

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PMT Groep BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij gebruiken Google Analytics-cookies en hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Ter berscherming van jouw privacy hebben we daarnaast:

 • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ uitgezet;

En maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PMT Groep BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@pmtgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

PMT Groep BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PMT Groep BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: info@pmtgroep.nl