ALGEMENE VOORWAARDEN PMT GROEP B.V.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht gesloten met PMT Groep B.V. (hierna steeds te noemen “PMT”). Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen van PMT zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. PMT is aan een aanbieding niet gebonden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door PMT uitgebrachte aanbiedingen.

3. De in de overeenkomst van dienstverlening genoemde tarieven zijn de tarieven die gelden op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht. PMT heeft het recht de tarieven aan te passen op grond van salarisontwikkelingen in verband met CAO-afspraken of wegens door de overheid opgelegde verhogingen in de loonkosten. Voor alle diensten die worden geleverd in aanvulling op de overeengekomen diensten zal een aangepast tarief in rekening worden gebracht dat geldt op de dag van de dienstverlening.

4. De overeengekomen diensten worden alleen in Nederland uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

5. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een door PMT gedetacheerde werknemer of Zzp’er volgens de opdrachtgever niet voldoet aan de overeengekomen vereisten is dat geen grond voor opzegging. In dat geval kan op verzoek van de opdrachtgever, in goed overleg met PMT, worden gestreefd een vervanger te zoeken. In geval van uitdiensttreding van de gedetacheerde werknemer bij PMT, zal PMT passende vervanging aanbieden.

6. Declaraties geschieden op basis van de door de gedetacheerde medewerker of Zzp’er ingevulde declaratieformulieren. Betaling van de declaratie dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van PMT op deze opdrachtgever direct opeisbaar. Eventuele bezwaren tegen een declaratie dienen eveneens binnen 30 dagen kenbaar te worden gemaakt. Betwisting van de declaratie levert geen grond op voor opschorting en/of verrekening, de opdrachtgever zal steeds de declaratie eerst dienen te voldoen.

Over de periode waarin de opdrachtgever met betaling in verzuim is, is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 4%. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij de daadwerkelijk gemaakte incassokosten verschuldigd, welke kosten tenminste bedragen 15% van het declaratiebedrag. Indien de opdrachtgever met betaling in verzuim is, is PMT gerechtigd de dienstverlening onmiddellijk te staken.

7.Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de (Overeenkomst van) opdracht, daaronder begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de (Overeenkomst van) opdracht en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door de door PMT gedetacheerde werknemer, niet toegestaan om met de door PMT gedetacheerde werknemer een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. Opdrachtgever is bij overtreding van dit lid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen zoals begroot door en gebaseerd op een voltijddienstverband (40 uur per week), met een minimum van € 15.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.

Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan PMT toegestaan om, binnen twaalf maanden na afloop van de (Overeenkomst van) opdracht, met de door PMT gedetacheerde werknemer een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de (Overeenkomst van) opdracht en het aantal gewerkte uren. De vergoeding bedraagt 30% van het uurtarief vermenigvuldigd met het verschil tussen 2.000 uren en het aantal gewerkte uren, met een minimum van
€ 15.000,00. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

8. Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de (Overeenkomst van) opdracht, daaronder begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de (Overeenkomst van) opdracht en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door de door PMT gedetacheerde Zzp’er, niet toegestaan om met de door PMT gedetacheerde Zzp’er een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. Opdrachtgever is bij overtreding van dit lid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van 2.000 uur vermenigvuldigd met het geldende uurtarief, met een minimum van € 10.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.

Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan PMT toegestaan om, binnen twaalf maanden na afloop van de (Overeenkomst van) opdracht, met de door PMT gedetacheerde Zzp’er een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is onder andere afhankelijk van de duur van de (Overeenkomst van) opdracht en het aantal gewerkte uren. De vergoeding bedraagt 20% van het uurtarief vermenigvuldigd met het verschil tussen 2.000 uren en het aantal gewerkte uren, met een minimum van € 10.000,00. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

9. De opdrachtgever draagt zorg voor het nakomen van haar verplichtingen uit art. 7:658 BW en vrijwaart PMT tegen aanspraken van een gedetacheerde werknemer of Zzp’er of daarvan afgeleide aanspraken. De opdrachtgever is gehouden aan PMT het salaris van de gedetacheerde werknemer of het honorarium van de Zzp’er te vergoeden over de periode waarin deze medewerker als gevolg van een verzuim van de opdrachtgever niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten.

10. De opdrachtgever vrijwaart PMT voor en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en zal PMT schadeloos stellen terzake dergelijke aanspraken en rechtsvorderingen. De opdrachtgever zal aan PMT de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden. Indien PMT aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van PMT in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

Indien om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekering van PMT geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van PMT beperkt tot een bedrag overeenkomend met het bedrag van de verleende opdracht. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met PMT als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

11. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

01-07-2020